Stránka zásad ochrany osobních údajů

INFORMACE OBCHODNÍM PARTNERŮM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 Správce: Pizzerie U Martina s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 6/28, Kyjov, PSČ 697 01, IČ 29036500, dále jen „Správce.“ Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jana Kupková Účel a právní základ pro zpracování: Právním základem a účelem zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností Správce jako smluvní strany, plynoucích z daňových a bezpečnostních předpisů a dále povinností plynoucích z plnění smluvní povinností mezi Správcem obchodním partnerem a uplatňování právních nároků.

Kategorie příjemců osobních údajů: Orgány veřejné moci, certifikační a auditorská společnost.

Doba uložení: Nejdéle po dobu určenou zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem nebo vnitřním předpisem Správce k archivaci údajů.

Subjekt údajů je oprávněn: Požadovat od Správce přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů, výmaz nesprávných osobních údajů nebo těch údajů, u kterých uplynula doba zpracování, požadovat omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a požadovat přenositelnost osobních údajů.

Právo odvolat souhlas se zpracování: Pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu osobních údajů a nikoliv na zákonné povinnosti zpracování, je subjekt údajů oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním.

Právo na stížnost: Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost o dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Povaha požadavku na poskytnutí osobních údajů: Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem Správce. Jejich neposkytnutí nebo neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy, ukončení smluvního vztahu nebo vymáhání poskytnutí osobního údaje v rozsahu nezbytném pro plnění povinnosti Správce.

Automatické rozhodování a profilování: Neprovádí se.

Zpracování a ochrana osobních údajů jsou co do bližšího vymezení práv a povinností Správce upraveny ve směrnici Správce o ochraně osobních údajů, řídí se touto směrnicí a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

V Kyjově dne 23. 5. 2018